HOLME: På et borgermøde om en ny lokalplan for området omkring Vesthimmerlands Biogas A/S i Holme, afholdt den 12. august kom det til udtryk, at de omkringboende har oplevet uacceptable lugtgener fra biogasanlægget.

Også Vesthimmerlands Kommunes Teknik og Miljøforvaltning har ved miljøtilsyn ligeledes registreret væsentlige lugtgener ved nabobeboelserne gentagne gange i 2021.

Kommunen har løbende været i dialog med naboerne og virksomheden. Naboerne indberetter registrering af lugtgener. Virksomheden har gennemført og igangsat flere tiltag til løsning af lugtgenerne.

Lugt fra anlægget
I et notat udarbejdet af ingeniør Gitte Sørensen fra Vesthimmerlands Kommune, lyder det, at Kommunen siden årsskiftet fået mange henvendelser om lugtgener fra de nærmeste naboer er til biogasanlægget.

Kommunens virksomhedsteam har i den forbindelse lavet adskillelige opfølgende tilsyn og registreringer af lugt og har ligeledes haft kontakt til biogasanlægget løbende. Der er ved flere tilsyn konstateret uacceptable lugtgener.

Lugtgener fra et biogasanlæg kan komme fra luftafkast, men der kan ligeledes forekomme diffuse lugtgener, som kan stamme fra åbne porte, defekte komponenter, utætheder i systemet, udslip fra sikkerhedsventiler, ufuldstændig forbrænding i fakkel med videre. Det kan derfor til tider være svært at lokalisere, hvor det går galt.

Der har været flere årsager til lugtgenerne og biogasanlægget har løbende gennemført flere tiltag. Der har bl.a. hen over sommerferien været store problemer med lugt af svovl, hvilket har medført, at virksomheden i starten af august har fået opsat en måler i afkast fra skorsten.

Det er observeret, at den biologiske rensning ikke fungerer optimalt og der er bl.a. sket et nedbrud af svovlrensningsanlægget. Afdækningsplastik fra et reparationsarbejde var blevet suget ind og havde blokeret lufttilførsel til svovlrensningsanlægget med nedbrud af biologiske bakterier til følge. Plasten er fjernet, og de biologiske bakterier er under opbygning igen. Det tager mindst. 2 uger før det biologiske anlæg kører igen. Der skal fremover ske måling af ilten, således at der sker fejlmelding på anlægget, hvis ikke der er ilt nok tilstede til processen.

For at fremme processen med at få biofilteret på ret køl, tilsættes der nu et jernprodukt til processen, som er medvirkende til at reducere svovlindholdet, virksomheden skifter endvidere muslingeskallerne i forfilteret.

Målingen af svovlbrinte i luftafkastet genetableres efter at apparatet er blevet kalibreret og der opsættes 3 mobile målere ved 3 af naboerne til registrering af svovl. Dette er igangsat i uge 34.

Vesthimmerlands Kommune har tidligere bedt biogasanlægget om at få foretaget de i miljøgodkendelsen angivne luftmålinger. Målingerne er desværre kun delvist udført af akredditeret firma i maj 2021, der mangler måling på naturgasmotorerne. Resultatet af målingen viser dog, at bidraget fra skorstenen er højere end det bidrag, der tidligere er regnet på i forbindelse med etablering af anlægget. Hvis resultaterne sammen med målinger andetsteds på lignende naturgasmotorer sættes ind i en OML-beregning viser det, at kravværdierne overholdes på måledagen, dog med forbehold for de ikke gennemførte målinger.

Der vil, når virksomheden har fået styr på renseprocessen, blive foretaget nye akkrediterede målinger på begge afkast, det vil sige både fra naturgasmotorerne samt luftafkast fra luftrensningen.

Under skærpet tilsyn fra Vesthimmerlands Kommune
I forbindelse med processen til den ønskede udvidelse af biogasanlægget, er der i udkast til miljøgodkendelse med udgangspunkt i virksomhedens nuværende udfordringer med lugt indsat følgende vilkår:

At virksomheden skal inden udvidelsen fra 275.000 tons biomasse til de 500.000 tons biomasse nedbringe de nuværende lugtgener fra anlægget. At virksomheden inden udvidelsen fra 275.000 tons biomasse til de 500.000 tons biomasse skal installere og idriftsætte den nødvendige udvidelse af biofilteret, således en komplet luftrensning sikres.

Vesthimmerlands Kommune kan i tilfælde af, at der konstateres uacceptable lugtgener fra anlægget i forbindelse med udvidelsen sætte tonnageforøgelsen på pause, indtil virksomheden igen har styr på lugtgenerne fra anlægget.

I tilfælde af, at Vesthimmerlands Kommune ved tilsyn eller lignende registrerer, at biofilteret har problemer med rensning af luft fra specielle processer eller tanke på anlægget kan Vesthimmerlands Kommune stille krav om, at luften om nødvendigt fra en eller flere processer føres gennem et kulfilter eller lignende inden luften ledes til biofilteret. Dette skal ske for at nedsætte lugtgenerne fra anlægget.

I tilfælde af, at virksomheden ønsker at modtage nye produkter fra en ny leverandør under betegnelsen industrielle restprodukter eller animalsk biprodukt skal dette før modtagelse anmeldes til Vesthimmerlands Kommune, som vil vurdere om benyttelse af produktet i anlægget vil kræve et tillæg til miljøgodkendelsen.

e-max.it: your social media marketing partner