HVALPSUND: Det kan Carsten Agesen, teamleer fra Team Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune godt love.  

Sidste år tog Hvalpsund fat på sin områdefornyelse, men også inden var flere projekter undervejs, som af den ene eller anden grund har trukket ud.    

-Jeg vil sige, at der ligger i omegnen af 10 projekter for Hvalpsund. De fleste er til udførelse i 2021 og der sat penge af til dem, siger Carsten Agesen.   

Den udvidede badebro
Efter lidt tovtrækkeri med kystdirektoratet bliver den udvidede badebro i hesteskoform lavet i år. Det bliver til en badebro i hesteskoform, som også er ønsket fra borgerne i Hvalpsund.  

Den nuværende badebro får en ”tvilling” og imellem de to broer spændes der en flydepanton ud i badesæsonen, således at der dannes en hesteskoform og dermed et badeanlæg.          

Flydepantonen vil om vinteren blive flyttet til lystbådehavnen i Hvalpsund, hvor vinterbaderne vil få gavn af den.

Der er afsat 1,3 mio. kr. til projektet. 

I forbindelse med planerne om badeanlægget fik Hvalpsund Borgerforening sidste år også mulighed for at købe en vandtrampolin. Den bliver der nu mulighed for at lægge ud i sommermånederne. Den vil komme til at ligge længere ude end flydepantonen.    

Arbejdet med badebroen forventes at gå i gang i midten af marts, oplyser Carsten Agesen. 

Nyt molehoved og nye fortøjningspæle
I 2019 stod en tiltrængt bølgeskærm klar i Fiskerihavnen, hvilket betyder at både og joller kan sejle roligt ind og ud af havnen uden påvirkning fra vind, bølger og Færgen Mary. Et nyt molehoved ved indsejlingen mangler dog fortsat og vil blive udført i år.    


Ved indsejlningen til Fiskerihavnen mangler en nyt molehoved

Bølgeskærmen blev forberedt til at man kunne bolte en gangbro på siden. Dette arbejde samt etableringen af to små jollebroer blev udført op til efterårsferien sidste år. 

Fortøjningspælene kommer først her i foråret. Det bliver derfor også fra dette forår, at man kan leje bådsplads til sin jolle bag bølgeskærmen. Indtil da er der placeret bord-/bænkesæt på jollebroerne, forklarer Carsten Agesen.

Ny toiletbygning med større kapacitet
I det hele taget vil der være fokus på byens mange besøgende turister og badegæster, idet også toiletbygningen på Havnepladsen nu langt om længe vil blive udbygget til dobbeltkapacitet.


Der kommer ny og større toiletbygning på Havnepladsen.

Pengene til disse projekter tages fra Puljen til havnerelaterede formål.

Der mangler dog i den forbindelse de sidste tilladelser inden vi kan gå i gang. Vi arbejder efter at såvel badeanlæg og toiletbygning kan blive klar til badesæsonen.

Mastehus og vinteropbevaringsplads af både flytter
Også ved Hvalpsunds anden havn, lystbådehavnen kommer der til at ske noget.

I 2020 købte Vesthimmerlands Kommune en del arealet ved lystbådehavnen af Ejgild Bach.

På den måde kan mastehus og vinteropbevaringsplads af både rykkes længere mod nord. Der vil blive udført bundsikring på den nye oplæggerplads, hvor også et nyt masteskur vil blive opført. Desuden vil der blive lavet kystsikring(stenkastning) til beskyttelse af oplæggerplads og masteskur, ny belægning, belysning og tilført vand og el til området. Projekter koster ca. 5. mio. kr. 


Her kommer den nye vinteroplægger plads til at ligge, nord for den nuværende og helt ud til kysten. 

Åbner op for anlæggelse af boliger
Flytning af mastehus og ny vinteroplæggerplads af både, betyder at man kan åbne op for det lokalplanen lægger op til nemlig at anlægge nye boliger ved lystbådehavnen. Helt konkret kan der udstykkes grunde på den nuværende vinteropbevaringsplads.    


På den nuværende vinteroplæggerplads kan der udstykkes grunde og opføres boliger.  

Også planer efter 2021
Et kommunalt areal i forbindelse Restaurant Marina bebygges formentlig i 2022. Det betyder, at omlæggelsen af Fjordvej bag om Marinaen bliver nødvendig. Arbejdet omfatter anlæg af 250m. ny vej med vejafvanding, gadelys, uden fortov. Vejforløbet vil gå øst om Restaurant Marina. Derved skabes der et mere sammenhængende område omkring lystbådehavnen uden gennemgående trafik. Den nuværende Fjordvej spærres syd for slæbestedet, således kun bløde trafikanter kan passere.

Til omlægningen af Fjordvej er der afsat 2,3 mio. kr.  Men vil altså først blive gennemført når der er udsigt til byggeaktivitet på lystbådehavnen.  

e-max.it: your social media marketing partner