FARSØ: Efter mange års forberedelse blev det nye Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museum indviet i efteråret 2019. Et længe næret ønske om at skabe et fælles museum for byens to store forfattere blev dermed realiseret. Udearealet omkring museumsbygningen var der derimod ikke penge til overs til at sætte i stand - andet end med græs. 

Det samme gjaldt en ældre garage til indretning af depotrum.

En afsluttende ramme med udvidelse af museumsrummet
-Men vi har hele tiden haft ønsket om at kunne bruge udearealet som en som en smuk afsluttende æstetisk ramme omkring det nye museum, fortæller formand for Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen.

Oplevelses- og aktivitetspladsen skal betragtes som en udvidelse af museumsrummet med formidlingstilbud, der skaber mulighed for på en anderledes måde at fordybe sig i de to søskendes forfatterskaber. Så selvom vi, som udgangspunkt, ikke havde pengene havde vi visionerne og fik lavet projektbeskrivelse og tegninger med henblik på at søge fonde til medfinansiering af projektet, lyder det videre fra Hans Støttrup Jensen.

Et projekt til kr. 615.000
Til oplevelses- og aktivitetspladsen har vi søgt og fået bevilget i alt ca. 285.000 kr. fra fonde/puljer. Til istandsættelse af depotrummet søgte vi medfinansiering til hos Vesthimmerlands Kommune og har fået kr. 87.500 bevilliget hertil på det kommunale budget 2021, hvilket vi er rigtig glade for. Selv finansierer museet og støtteforeningen projektet med kr. 242.500. Budgettet for haveanlægget inkl. ydre fugtsikring af depotet koster 450.000 kr., mens budgettet for depotet lyder på ca. 165.000 kr.. Altså i alt koster projektet kr. 615.000, gør Hans Støttrup Jensen op.

Anlægsarbejdet er gået i gang
Lige nu er anlægsgartnere i gang med både anlæggelsen af det udendørs oplevelses- og aktivitetsrum, ligesom en tømrer er i gang med at istandsætte depotrummet. Det forventes anlægsarbejdet vil være færdigt i løbet af foråret.

-Indvielsen må vi vente med til 2. halvår, fortæller Hans Støttrup Jensen, så vi kan være nogle stykker. Det tillader tiden lige nu desværre ikke.


Sådan ser skitserne ud for det nye udeareal

Tankerne bag uderummet
Formålet med det udendørs oplevelses- og aktivitetsrum er at skabe en smuk æstetisk ramme, der kan fuldende det nye museumsbyggeri. Området skal med sine formidlingsaktiviteter tilbyde en alternativ tilgang til det berømte søskendepars forfatterskaber og løfte museets oplevelses- og læringstilbud til børn og unge på alle alderstrin. Tanken er at området vil være frit tilgængeligt for besøgende, alle ugens dage, døgnet rundt.

Anlægget er på i alt ca. 500 kvm.. Det omfatter to intime opholdsrum vest og syd for den nye museumsbygning bygget op omkring siddeplinter i grå granit. Et mindre opholdsrum vest for museumsbygningen afgrænses af en beplantning med bøgepur, mens et større opholdsrum syd for bygningen indrammes af en lærkehæk. Her er opholdsrummet tillige udstyret med store natursten og en beplantning i form af tempel- og hjortetaktræer samt bambus og elefantgræs.  Mod vest er oplevelses- og aktivitetspladsen afskærmet fra det nærliggende parcelhuskvarter ved hjælp af en bøgehæk og en birkelund og mod øst og syd varetager henholdsvis et raftehegn og museets depot samme funktion.

Nye formidlingstilbud og aktiviteter
Indretningen af museets udeområder skal skabe smukke, rekreative rammer om museet. Samtidig skal de give mulighed for at for at iværksætte nye formidlingstilbud og aktiviteter, der sætter fokus på menneskets forhold til naturen og kan gøre kulturarven levende for både børn og voksne – selvfølgelig med udgangspunkt i Johs. V. og Thit Jensens forfatterskaber og interesser.

F.eks. vil der ved de to intime opholdsrum med siddepladser blive placeret mobile biblioteksvogne med et rigt udvalg af de to forfatteres skrifter, således at gæsterne her kan fordybe sig i de to forfatterskaber, som de har oplevet i museets udstillinger.

Et andet eksempel er pladsens stensamling og plancher, der illustrerer jordens geologiske udvikling. Plancherne giver børn og voksne mulighed for at bestemme stenenes art, oprindelse og vandring med istidens bræer. Stensamlingen og plancherne har direkte sammenhæng med en animeret version af Johs. V. Jensens hovedværk ”Den Lange Rejse”, som vises i museets særlige børnerum.

Thit Jensen var en usædvanlig retorisk begavelse og hendes foredragsvirksomhed har derfor en central placering i museets udstillinger. I forlængelse heraf etableres der ved aktivitetspladsens intimrum et Speakers Corner med ”ølkasser” i vejrbestandigt materiale. Faciliteterne står til rådighed for klasser fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, som her kan øve sig i retorikkens kunst. Som en pendant til museets årlige skrivekonkurrence vil der således fremover også blive afholdt en årlig retorikkonkurrence.

Depotrum til opbevaring og udstilling
Med det nye museumsprojekt i Farsø er der skabt et smukt og velfungerende nyt Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museum. Men på et enkelt område, nemlig for så vidt angår museets depotforhold, nåede museet som tidligere nævnt ikke helt i land med projektet. Der blev ganske vist indrettet et depotrum i den nye Thit-afdeling, men af noget mindre omfang end oprindeligt planlagt, idet en forskydning af nybyggeriet afstedkom en ændret rumindretning.

Depotrummet blev af denne grund beskåret og fik samtidig en form, der yderligere begrænsede den plads, der reelt er til rådighed for opmagasinering.

Derfor er garagebygningen/udhuset bag den nye del af museet nu kommet i spil. Bygningen, som tilhørte den nu nedrevne naboejendom til museet, er kommunens ejendom og har som depot betragtet en ideel beliggenhed i forhold til museet. Bygningen er af en rimelig standard, men hvis den skal bruges til opbevaring af museumssamlinger med fugtfølsomme effekter, skal den isoleres og forsynes med en varmekilde ligesom gulvet skal repareres og gavldøren udskiftes. Det har Vesthimmerlands Kommune indvilliget i og bekoster i den forbindelse en del af istandsættelsen.

Det nye depotrum skal fortrinsvis bruges som et nærdepot til opbevaring af stole og borde, der skal være umiddelbart tilgængelige i forbindelse med museets arrangementer. Museet har imidlertid også behov for depotplads, der kan anvendes til opbevaring af arkivalier, fotos, malerier, bøger mv. Behovet er vokset i løbet af de seneste år, hvor en række store og værdifulde samlinger er blevet doneret til museet, hvad der kan betragtes som en blåstempling af museets kvalitet. Depotet vil også med en rumadskillelse kunne bruges til skiftende udendørs udstillinger, som kan låses af udenfor åbningstiden.

FAKTA:
Sådan er projektet finansieret:
Kr. 285.000 kr. fra følgende fonde/puljer:
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland
Fonden for Sparekassen Farsø
Nordea-Lokalfonden
Brd. Hartmanns Fond
Landbrugets Kulturfond

Til depotet har Vesthimmerlands Kommune ydet et tilskud på 87.500 kr.

Museets og Støtteforeningens egenfinansiering udgør kr. 242.500.

e-max.it: your social media marketing partner