FARSØ: Vesthimmerlands Kommune har godkendt budgettet for de kommende 4 år. Af anlægsprojekter er der de næste 4 år budgetteret med, at der skal bruges ca. 404 mio. kr. heraf de 110 mio. kr. i 2021.

For Farsø-området vedkommende kan man langt hen ad vejen tale om "gammel vin på nye flasker", forstået på den måde at Sundhedens Hus i Farsø, Ny linjeføring af Røjbækvej, en ny badebro i Hvalpsund og omlægning af Fjordvej som allerede var afsat i budget 2020, men først påbegyndes i 2021.    

Man må derfor sige, at det er Løgstør med et nyt Marinaprojekt til 65 mio. kr. og opførelse af en ny Toppedalskole 33 mio. kr., Svømmecenter Aars til 55. mio. kr., en opgradering af Gislumvej mellem Aars og Østrup til 16,2 mio. kr. er de stor højdespringere i anlægsbudgettet de næste år. 

Heldigvis – kan man sige, er Aalestrup denne gang blevet tilgodeset med et nyt friluftbad til ca. 11. mio. kr. og Hvalpsund med 5 mio. kr. til flytning af masteskur og bådoplagningsplads. 


Sundhedens Hus
I år kom placeringen af Sundhedens Hus på plads. Det bliver på den vestlige side af Farsø Sygehus med placering mod Højgårdsvej. Da projektet allerede er igangsat, er de 2 af de i alt 10. mio. kommunale kroner allerede brugt. Sundhedens Hus forventes at stå færdigt i 2023. Der er især fokus på at få nye praktiserende læger til at flytte ind i huset når det står færdigt, da Farsø pt har to ledige ydernumre.     Ny linjeføring af vejen ved Holmevej og Røjbækvej
Den nye linjeføring gennemføres i 2021. Oprindelig var linjeføringen allerede planlagt da ideen om en omfartsvej omkring Aars opstod. Omfartsvejen skulle starte ved Holmevej/Røjbækvej, Et af argumenterne var at man skulle kunne lede store modullastbil vogntog helt til og uden om Farsø by. Siden er også det nye biogasanlæg kommet til Holme, der også bidrager med tunge transporter der skal ledes uden om byen. Og endelig er tanken, at den nye linjeføring har en mere naturlig tilkørsel til Farsø midtby.    

 


Ny badebro i Hvalpsund
Allerede i år var der afsat kr. 400.000 til en ny badebro i Hvalpsund. Disse penge føres med til 2021 og tilføres yderligere 800.000, altså i alt 1,2 mio. kr. Projektets forsinkelse skyldes at en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunens forvaltning og brugerne har udformet et nyt projekt bestående af en ny træbro og en flydedel, altså en bro i T-form. Badepantonen vil i øvrigt om vinteren kunne trækkes ind i Lystbådehavnen og fungere som badebro for vinterbaderne og samtidig ligge i læ for bølgepåvirkninger.     

Ny bølgeskærm i Hvalpsund
Fra puljen af havnerelaterede projekter anvendes der i 2021 midler til en ny bølgeskærm i Hvalpsund 


Fjordvej omlægges
Arbejdet omfatter anlæg af 250m. ny vej med vejafvanding, gadelys, uden fortov. Vejforløbet vil gå øst om Restaurant Marina. Derved skabes der et mere sammenhængende område omkring lystbådehavnen uden gennemgående trafik. Den nuværende Fjordvej spærres syd for slæbestedet, således kun bløde trafikanter kan passere.

Et kommunalt areal i forbindelse Restaurant Marina på Lystbådehavnen i Hvalpsund bebygges formentlig i 2022. Det betyder, at omlæggelsen af Fjordvej bag om Marinaen nu bliver nødvendig. Der er afsat 2,3 mio.kr til det.

Flytning af masteskur og bådoplagringsplads
I 2020 købte Vesthimmerlands Kommune en del arealet ved lystbådehavnen i Hvalpsund af Ejgild Bach. På den måde kan mastehus og vinteropbevaringsplads af både rykkes længere mod nord. Der vil blive udført bundsikring på den nye oplæggerplads, hvor også et nyt masteskur vil blive opført. Desuden vil der blive lavet ny belægning, belysning og tilført vand og el til området. Der er afsat kr. 5. mio. til formålet.
Flytningen betyder, at den nuværende vinteropbevaringsplads kan udstykkes til byggegrunde.      

Renovering af broer
Der er afsat kr. 700.000 til udskiftning af brodæk på broen Lerkenfeld Å ved Korsholmvej. Der er afsat 876.000 til udskiftning af brodæk over Lerkenfeld Å ved Vesterbro i Gedsted.   

 


Nyt depot til museum
Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet har brug for depotplads til opbevaring af en række store og værdifulde samlinger, som der ikke er plads til i det nuværende depot. Kommunen giver et tilskud på 73.000 ud af en budgetramme 137.500 til opførelse af et nyt depot på museumsgrunden   

 


Ny parkeringsplads ved Stenaldercenter
Vesthimmerlands Kommune bidrager med 71.000 til anlæggelse af nyt parkerings- og depotområde ved Stenaldercentrets nye oplevelsesområde. 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner