Af Henning Olsen, Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

I sommeren 1913 købte Borger- og Håndværkerforeningen 2 svaner, som blev udsat i søen. Svanerne gav anledning til en række problemer. En af naboerne til søanlægget Jens Hansen fremsendte i august 1914 en regning på 22 kr efter, at svanerne havde været på rov på hans ejendom. Regningen var specificeret således: 2 kr. for en ælling, 5 kr. for en and og 15 kr. for havre.

Bestyrelsen afviste regningen, da den ikke anså, det for bevist at det var svanerne der havde forulempet ænderne. Bestyrelsen oplyste samtidig at en svane var blevet dræbt under omstændigheder, der tydede på, at drabet var forvoldt af mennesker, samt at vedkommende person også kunne have dræbt ænderne. Erstatningen for havren blev afvist, da man har tilbudt at indhegne søen.

Svanerne blev også drøftet på foreningens generalforsamling i oktober 1914, hvor malermester Doolenvert forslog, at lave en ø i søen som rugeplads for svanerne, medens bødker Jensen slog til lyd for at sælge svanerne. Sagen blev stillet i bero

Sagen sluttede dog ikke her, idet Jens Hansen i april 1915 indrykkede en annonce i Løgstør Avis, hvori han anmodede om, at svanerne blev holdt borte fra hans ejendom, ellers ville de blive skudt. Bestyrelsen vedtog på den baggrund straks at lade søen indhegne.

Det gik dog ikke så hurtigt. På generalforsamlingen i oktober 1915 blev det konstateret, at der på grund af den økonomiske situation ikke var råd til projektet. I 1917 måtte bestyrelsen konstatere, at materialet til hegnet var steget uforholdsmæssigt.

Problemet fandt dog sin løsning i slutningen af maj 1920, hvor det nydannede interessentskab indgik aftale med Jens Hansen om skel og hegning, samt om placering af en låge til anlægget.

I maj 1924 godkendte Søanlæggets bestyrelse, at et konsortium måtte udsætte 4 svaner i søen og anlægge en ø til dem. I august 1927 meddelte formanden, apoteker Larsen, at øen nu var anlagt, samt at installatør Poul Sørensen havde skænket tømmer og pæle til denne, samt at konsortiet havde skænket 5 ænder. På generalforsamlingen. I foråret 1941 var der forslag om at etablere en ny ø, men dette forslag blev nedstemt

I september 1927 blev det vedtaget at opføre et ”svanehus” ved nordsiden af søen, hvor svanerne og ænderne kunne søge ly.  Oppe under taget var der plads til duer. Udgiften på ca. 200 kr. ville man søge dækket ved frivillige bidrag, dog således at manglende beløb ville blev dækket af selskabet. Svanehuset, der de seneste mange år var blevet brugt som materialeskur nedbrændte den 16. december 2009, Det formodes at årsagen var nytårsskyts.

På generalforsamlingen i marts 1930 kunne formanden oplyse at begge svaner var døde, og at en obduktion havde viste, at der i deres kråse var nåle elle søm som formentlig var dødsårsagen.

Der blev i 1931 indkøbt 2 nye svaner fra Aarslev Mølle til en pris af 30 kr. Dyrlæge Sonne stækkede disse uden vederlag. Den ene svane døde i vinteren, så der blev skaffet en ny i foråret 1932

I 1932 skænkede Farsø Selskabelige Forening anlægget 2 påfugle, så der blev indrettet en fuglegård. Den ene påfugl døde i 1942, så man vedtog at skænke den anden til Jagtgården i Trend. I 1945 blev der købt 2 nye påfugle.

I 1942 blev der igen købt 2 svaner, hvoraf den ene døde.

Efter flere perioder uden svaner blev der i 1959 indkøbt 2 nye svaner

I april 1961 kom et vildt svanepar flyvende og fortrængte de tamme svaner fra øen. De tamme svaner måtte herefter nøjes med den lille sø ved vandmøllen og søbredden. Søanlæggets formand udtalte i den anledning at det var første gang der var rugende svaner i anlægget. Resultatet var 7 svaneunger. Året efter fik de 11 unger. I årene herefter er det vilde svaner som med enkelte pauser har benyttet Søanlægget som rugested.

Ud over svanerne var der også ænder af forskellige arter. Ænderne bidrog i et vist omfang til anlæggets økonomi som gevinster ved andespil og præmier i lotteri og skydekonkurrencer. På generalforsamlingen i 1954 kunne formanden Asmus Nielsen meddele at Søanlægget var blevet ”kongelig hofleverandør”, idet der var solgt en andrik til Jagtgården i Trend.

e-max.it: your social media marketing partner