VESTHIMMERLAND: I denne uge afholder Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune sit første møde efter sommerferien.

På dagsordenen er: ”Samling af specialpladser på plejecentrene”. Dette punkt var til førstebehandling inden sommerferien.

Her blev det straks vedtaget at samle korttidspladserne i kommunen på Plejecenter Højgården og at Kærbo i Ranum skal være et specialiseret demenscenter i en fremtidig struktur.

Til gengæld skulle Sundhedsforvaltningen fremkomme med et alternativt forslag til faglig udvikling af kommunens øvrige demenspladser baseret på en fortsat placering 4 steder i kommunen.

Der var i det fremlagte forslag til en samling af specialpladser på plejecentrene lagt op til en model, hvor demenspladser fremadrettet anbefales samlet på 2 matrikler (hvoraf Kærbo er den ene) baseret på en række faglige anbefalinger.

Det bemærkes, at der her er tale om demenspladser til borgere med særlige problemstillinger og faglige behov p.g.a. deres demenssygdom. Der vil under alle omstændigheder stadig være borgere med lette demenssymptomer på alle plejecentre i kommunen, uagtet om "demenspladserne" placeres på 2 eller 4 plejecentre.

I Sundhedsforvaltningens notat, hvorvidt og hvordan den faglige udvikling kan sikres, hvis det besluttes at fastholde specialiserede demenspladser på 4 plejecentre i kommunen, lyder det:

Overvejelser vedrørende en samling på 2 plejecentre:
•Ved at samle demenspladserne på 2 plejecentre med en særlig opgave ift. demente, vil det være nemmere, at sikre fokus på demensindsatsen og bibeholde det faglige løft, der opnås gennem uddannelse. Dermed sikres en bedre ekspertise til at imødekomme målgruppens særlige behov.

•En samling på færre matrikler vil medvirke til en stærkere faglig kultur og stærkt ledelsesmæssigt fokus på området.

•Det er forvaltningens vurdering, at en samling på 2 plejecentre vil medvirke til en øget faglig ekspertise på området, hvilket vurderes at være af stor betydning i et fremtidsperspektiv, hvor antallet af demente forventes at vokse markant.

Overvejelser vedr. en samling på 4 plejecentre:
•Forventningen er, at vi kan opnå og bibeholde et løft af demensområdet ved bibeholdelsen af demenspladser på 4 plejecentre. Men vurderingen er samtidig, at det er en proces, som kræver flere ressourcer.

•Der er en bekymring for, at en bibeholdelse af demenspladser 4 steder i kommunen vil udfordre det fagligt løft af demensområdet, da et løft af det faglige niveau kræver ledelsesfokus.

•Placering på 4 lokaliteter kan give lokale variationer og forskelle i det daglige tilbud, som borgeren modtager. Med placering af demenspladser på 4 plejecentre vil det kræve mere koordination at sikre ens tilbud, faglighed osv. Dette kan påvirke tilbuddene til borgerne.

•En placering på 4 matrikler kan medvirke til, at flere pårørende til demente vil få kortere transport ifbm. besøg. Dette er en fordel.

•Ved en fastholdelse af demenspladser på 4 matrikler vil eksempelvis Plejecenter Højgården fremadrettet skulle rumme 4 specialer (korttidsophold, akutpladser, midlertidige døgndækkede pladser og Kastanjehuset).

Det er sundhedsforvaltningens vurdering, at en model med demenspladser til demente borgere med særlige behov løftes bedst ved en samling på 2 matrikler.

Det er dog samtidig vurderingen, at det ved ønske om fastholdelse af demenspladser til borgere med særlige behov p.g.a. deres demenssygdom på 4 matrikler, er muligt at igangsætte forskellige organisatoriske tiltag, som kan medvirke til at styrke fagligheden på tværs og sikre en god kvalitet på alle fremtidige demenspladser.

e-max.it: your social media marketing partner