Af Henning Olsen, Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

Byggeriet af spejderhuset i Farsø Søanlæg påbegyndtes i efteråret 1945. Huset er tegnet af arkitekt H. Engqvist København. Det er grundmuret, stråtækt og på 65 m2. Dyrlæge Axel Sonne var den drivende kraft i dette byggeri.


Grundstenen til spejderhuset blev nedlagt den 4. november 1945 og huset var færdigbygget i foråret 1946.

Grundstenen blev nedlagt den 4. november 1945. Ved grundstensnedlæggelsen blev der indlagt et dokument med følgende ordlyd:

”Dette hus blev bygget år 1945 til minde om to spejderkammerater Christian Ulrik Hansen født den 26. maj 1921 i Vannerup og død for tysk hånd i Ryvangen den 23. juni 1944 og Per Sonne, født den 10. april 1921 i Farsø og død for tysk hånd i Shellhuset den 8. august 1944. De svigtede aldrig deres spejderløfte, men gjorde det til hverdags lov. De levede aldrig livet halvt, men gav deres liv, da det gjaldt.”

Rejsegildet blev afholdt den 25. november 1945. Huset var færdigbygget i foråret 1946.

Udgiften til huset inkl. inventar blev på ca. 20.000 kr. Der blev finansieret med en anonym gave, en bazar i december 1946 med et overskud på 10.200 kr., samt auktion den 4. maj 1947, som gav et overskud på 6.000 kr. Herudover frivillige bidrag.

Indvielsen af mindelunden og spejderhuset
Indvielsen fandt sted søndag den 26. september 1948. Kæmner Lorentzen havde underhånden forespurgt hofmarskallen om kongeparrets deltagelse i indvielsen. Hofmarskallen frarådede en invitation, dels fordi der ikke forelå noget om, hvornår kongeparret ville være i Trend, og dels fordi der var så mange tilsvarende arrangementer i landet, hvorfor kongeparret principielt ikke deltog i disse.

Til indvielsen var mødt ca.1000 mennesker, med stiftamtmanden, politimesteren, dommeren, begge frihedskæmpers fædre, repræsentanter for ”Holger Danske”, godsejerne Flemming Juncker og Rottbøll, frihedskæmperne i Himmerland m.fl.

Kæmner Lorentzen bød velkommen og fik tilslutning til at sende et telegram til kongeparret med følgende tekst:

 ”Forsamlet ved indvielsen af mindelund og spejderhus til minde om Chr. U. Hansen og Per Sonne sender vi deres Majestæter vor ærbødigste hilsner.”

Herefter foretog tidligere medlem af Frihedsrådet, biskop Øllgaard, Odense den officielle indvielse. Biskoppen udtalte i talen:

”Vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad vi har mistet i disse unge mænd, der ikke fik lov til at vokse på og øve manddoms gerning. Vi har en dybfølt tak at bringe dem. Det er ikke urimeligt at rejse dem et minde i sten, og det skal være sådant, at det de udrettede, skal fortsætte videre fra slægt til slægt.”

Efter flere talere, bl.a. af Knud Malte Poulsen, blev der nedlagt kranse ved mindemuren.

Til slut overdrog kæmner C. L. Lorentzen mindelunden til Strandby-Farsø kommune ved sognerådsformand Jens Jensen, som lovede at værne om mindelunden. Han udtrykte håb om, at den ånd, der havde besjælet de to frihedskæmpere, også måtte være fremherskende ved den ungdom, der skulle færdes her og overalt i landet.

Herefter foretog dyrlæge Axel Sonne indvielsen af spejderhuset og overdrog det til 1. Farsø spejdertrop ved tropsfører H. Stilling.

Tilslut takkede Lorentzen alle for fremmødet, og indvielserne sluttede med sangen ”Altid frejdig når du går”.

Dagen sluttede med en middag på Farsø Hotel for 140 indbudte gæster. Ved slutningen af middagen udtalte C. L. Lorentzen, at opgaven som mindelundskomiteen havde været den skønneste opgave i hans liv. Som kuriosum kan nævnes, at prisen var 8,50 kr. pr. kuvert.

Kongeparret takkede den 27. september 1948 for hilsenen med et telegram med følgende tekst:

”Med tak for deres hilsen sender vi Chr. Ulrik Hansen og Per Sonnes forældre mange varme tanker.                                                                                                                             Ingrid og Frederik.”

I sidste uges Farsø Avis kunne man læse ”Historien om Mindelunden i Farsø Søanlæg”, som ligger forud for ”Historien om spejderhuset i søanlægget” og indvielsen af dem begge.

e-max.it: your social media marketing partner