HVALPSUND: Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Hvalpsund Borgerforening på vegne af foreningerne i Hvalpsund

om at komme i betragtning til områdefornyelse i lighed med områdefornyelsesindsatserne i Hornum, Ranum og Gedsted. 

For hver af disse byer var det samlede budget til områdefornyelse på 3 mio. kr. - hvor staten har bidraget til finansieringen med 1 mio. kr. og kommunen med 2 mio. kr. 

Foreningerne i Hvalpsund ønsker at styrke byen som bosætningsby og tiltrække nye borgere. Byen er omgivet af en fantastisk natur, store sommerhusområder, campingplads, fiskesø, golfbaner og masser af naturstier. Herudover et fantastisk havnemiljø og et meget rigt foreningsliv med tilbud til alle. En områdefornyelse vil således ikke alene komme byens borgere til gode, men også være til stor gavn for turismen i området.  

Repræsentanter for byens foreninger har allerede afholdt et møde, hvor man forsøgte at afdække behovet for områdefornyelse. Der kom en del ideer og indsatser på bordet for potentielle udviklingsområder. Efter dette første og indledende møde er foreningerne naturligvis indstillet på, at alle byens borgere skal inddrages i processen og have mulighed for at komme med ideer og forslag til indsatser, såfremt man kommer til betragtning til områdefornyelsesmidlerne.   

Byfornyelsesloven er imidlertid ændret siden byfornyelsesbeslutningen for Ranum, Hornum og Gedsted. Midler til områdefornyelse skal nu finansieres via den årlige rammeudmelding for Landbyfornyelsespuljen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

Denne pulje medfinansierer også opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i kommunen. Der er endnu ikke taget hul på den udmeldte ramme for 2018 på knap 1,3 mio. kr. Ligeledes forventes der en udmelding for 2019 fra Styrelsen engang i april måned med omtrent 3,7 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune. 

Udgangspunktet for refusion for områdefornyelseindsatserne ligger på 50%. Af et samlet budget til områdefornyelse på 3 mio. kr. kan der således opnås refusion fra Styrelsen på mindst 1,5 mio. kr.  

I dag skal Økonomiudvalget tage stilling til hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, da der ikke er afsat midler til områdefornyelse i budgettet. Men der er en mulighed for at ansøgningen om midler til områdefornyelse i Hvalpund med en budgetramme på 3 mio. kr. kan indgå som et budgetønske for 2020. 

Den kommunale andel af områdefornyelsen kan lånefinansieres med 95%.  

FAKTA:
Foreningerne i Hvalpsund har lang række ønsker til projekter som kan indgå i en eventuel områdefornyelse af Hvalpsund bl.a: Skulpturpark ved området ved tilkørselsvejen til færgen. Udsmykning af gavl ved det gamle bageri. Etablering af bænke på de nyetablerede kystsikringsmoler. Etablering af flagstænger, og sælhundeskulptur i granit ved remiseområdet. Forskønnelse omkring Multihuset. Renovering af den gamle auktionshal på fiskerihavnen. Ophalerhuset på fiskerihavnen. Forskønnelse af området ved Sognehuset. Etablering af lystfiskerfaciliteter på fiskerihavnen og aftenbelysning på havnefronten. 

 

e-max.it: your social media marketing partner