HVALPSUND: Ved ekstrem højvande sker der erosion af kysten langs kommunevejen Fjordvej i Hvalpsund.

Der er tidligere blevet tilført jord og sand efter storm, men det forsvinder igen ved den næste storm. 

Den 1. september 2018 overtog Vesthimmerlands Kommune administration af kystbeskyttelsesloven fra Kystdirektoratet. Ifølge kommunens Kompetencefordelingsplan er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer beslutning i kystbeskyttelsessager efter indstilling fra teknisk forvaltningen. 

På den baggrund søgte Vesthimmerlands Kommune den 28. november 2018 om etablering af kystsikring langs den sydlige del af Fjordvej i Hvalpsund. Der ansøges om at etablere en 170 meter lang stenkastning langs kysten op til 2,5 meter højde over normal vandstand i 9,5 meter bredde, hvoraf de 7 meter vil være synlige.  

Erosion ved storm
Der er senest i december 2013 under stormen Bodil sket erosion af ca. 5 meter kyst ind til kun 5 meter fra Fjordvej. Der vil ved den næste store storm være risiko for, at Fjordvej kan blive beskadiget, eller delvist skyllet væk.


 Fjordvandet bider sig ind i kysten ved storm og ekstrem højvande

Derfor ønskes der etableret en 170 meter stenkastning langs kysten, der afsluttes med 1 meter store natursten.  

Stenkasting løser kun del af problemet
Kystdirektoratet anfører i høringssvaret at den ansøgte stenkastning ikke i sig selv vil løse erosionsproblemet, men alene omfordele materialet, som er tilgængeligt på strækningen. Der er risiko for, at vanddybden vil øges foran kystbeskyttelsen, og at der vil ske erosion af stranden op imod lystbådehavnen. Kystdirektoratet anbefaler, at der som minimum sker strandfodring med sand tilsvarende den mængde som anlægget tilbageholder. 

Overvågning af kystudviklingen
Forvaltningen vil foreslå, at der løbende sker overvågning af kystudviklingen på stedet, og at der efter behov foretages strandfodring. Det kan stilles som vilkår, hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der kan gives tilladelse til den ansøgte kystsikring.  Der kan ansøges om yderligere hård kystsikring op til lystbådehavnen, hvis der sker yderligere erosion af kysten ved siden af etableret hård kystsikring. 

Hvad anlægsbudgettet til etableringen af kystbeskyttelsen beløber sig til, er der endnu lavet beregninger på, for i første omgang undersøges det om der findes løsninger på problemet og om ejerne af de nærmeste ejendomme går ind for den foreslåede kystsikring.  

Forslaget var i høring i 4 uger fra den 16. januar 2019. Der kom ingen høringssvar. 

Det er nu op til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, om der skal gives tilladelse til kystsikringen. Hvis ja, vil der være en 4 ugers klagefrist.

 

e-max.it: your social media marketing partner