FARSØ: På finansloven for 2017 blev der afsat 800 mio. kr. over 4 år (200 mio. kr. årligt i 2018-2021) til en pulje til Læge- og Sundhedshuse.

Det fik straks Vesthimmerlands Kommune til at indsende et projekt for Sundhedens Hus i Farsø på kr. 42,5 mio. i 2018, som synes skræddersyet til denne pulje. Selvom projektet blev anerkendt af Sundheds- Ældreministeriet blev det ”kun” anerkendt med en brøkdel af beløbet nemlig 2,197 mio. kr. 

Vesthimmerlands Kommune valgte derfor at lade beløbet gå tilbage og lade sig ”nøje” med det beløb kommunen modtog til et Læge- og Sundhedshus i Aalestrup.  

Byder ind igen
Men til gengæld blev Vesthimmerlands Kommune opfordret til at byde ind Sundhedens Hus igen i 2019 – vel at mærke med et mere gennemarbejdet projekt hvad angår forhåndstilkendegivelser fra praksis der kan have interesse i at flytte ind, en mere detaljeret projektbeskrivelse og ikke mindst en tidsplan.  

Søger om 1000m2
Den har sundhedsforvaltningen nu udarbejdet og i sidste uge stod Sundhedsudvalget overfor valget at indsende en projektansøgning for enten opførelse af 500 eller 1000 m2 sundhedsbygning.  

Beslutningen blev at indsende projektet for 1000 m2 som beløber sig til 27, 386 mio. kr. inkl. fire mio.kr. til udstyr. Derfor sendes der en ny ansøgning af sted mod ministeret lydende på 23,4 mio. kr. i 2019 til hjælp. Selv har Vesthimmerlands Kommune selv afsat 2,6 mio. kr. til etableringen af Sundhedens Hus i Farsø. 

Ansøgningen skal være hos Sundheds- og Ældreministeriet senest 20. marts kl. 12, hvor landets kommuner har frist til at søge om støtte fra 2019-delen der udgør 200 mio. kr. 

Håber Farsø støttes denne gang
Formand for Vesthimmerlands Kommunes sundhedsudvalg, Palle Jensen håber på at det nye projekt bliver imødekommet af ministeriet.  

-Hovedformålet med puljen er at medvirke til bedre lægedækning i alle dele af landet og det har vi i den grad brug for, siger Palle Jensen. 

Han håber på at en charmeoffensiv her i foråret kan medvirke til at to nye læger, som der er behov for at dække patientgrundlaget - alene i Farsø, vil finde det attraktivt med det faglige fællesskab i et nyt Sundhedens Hus. I den forbindelse er det ikke uvæsentligt at påpege de funktioner på sygehusmatriklen i Farsø, som almen praksis kunne gøre brug af, således der ikke indkøbes/etableres sådanne faciliteter i Sundhedens Hus.  

De nære sundhedstilbud
Sundhedens Hus skal dække behovet for nære sundhedstilbud i Vesthimmerland Kommune, idet det forventes at rumme såvel almen praksis, kommunale funktioner, andre ydere fra praksissektoren og forhåbentlig funktioner fra den regionale sektor.

Sundhedens hus forberedes til at kunne have følgende i huset; Almen praksis. Kommunale funktioner såsom: sygeplejeklinikker/akutsygepleje, sundhedspleje, fleksibel konsultation i forhold til forebyggelsestilbud, misbrugsafdelingen, socialrådgiver o.lign. som den nye sundhedsreform lægger op til.
 

Men det kan også fra andre fra praksissektoren såsom psykolog, fodterapeut m.fl. Desuden vil den regionale funktion, jordemoderklinikken også være velkommen i Sundhedens Hus. 

Sammenhæng og samarbejde
I ansøgningen fra Vesthimmerlands Kommune er der lagt vægt på sammenhæng og samarbejde.

Et Sundhedens Hus på sygehusets matrikel og i umiddelbar tilknytning til Sundhedscenter Vesthimmerland skaber gode muligheder for, at borgerne oplever et mere sammenhængende sundhedsvæsen
 

Men funktionerne i/omkring Sundhedens hus skal sikre sammenhængende patientforløb og tværsektoriel opgaveløsning for primært 3 grupper: Gravide/nyfødte/småbørnsområdet, Borgere med kronisk sygdom/multisygdom og Den ældre medicinske patient

 

FAKTA:  
Sundheds- og Ældreministeriets pulje på 800 mio. kr. fra 2018-2022 til Læge- og Sundhedshuse har til formål at investere i moderne Læge- og Sundhedshuse, der understøtter bedre lægedækning i alle dele af landet samt medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og aktører. Projekterne skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis og i at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge. Puljen skal samtidig understøtte et stigende antal uddannelseslæger.  Puljen har endvidere til formål, at Læge- og sundhedshusene skal medvirke til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og sikre bedre integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og sygehusene.
 

Der kan søges midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder 

Der kan søges midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i Læge- og Sundhedshusene

 

e-max.it: your social media marketing partner