HOLME: Etableringen af et omdiskuteret biogasanlæg i Holme forventes nu at få grønt lys af Vesthimmerlands Kommune. 

Forslag til plangrundlag og miljørapporter for det planlagte biogasanlæg på Holmevej 98 var i offentlig høring fra den 7. november og frem til den 3. januar, og forventes vedtaget endeligt at Byrådet den 28. februar efter at have været en tur politisk igennem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.        

18 indsigelser med stor kritik
I forbindelse med høringen indkom der indsigelser fra Haubro Sogns Beboerforening, Haubro Friskole, Danmarks Naturfredningsforening og derudover 15 adresser, som vil være nærmeste naboer til anlægget. Indsigelserne omhandler især kritik af placeringen samt bekymringer om lugt(som de i forvejen kender fra kyllingefarmen udenfor Haubro), øget trafikbelastning, ejendomsværdiforringelse og anlæggets visuelle påvirkning af landskabet. Flere naboer antyder at deres indvendinger slet ikke bliver hørt.

Justeringer foretaget
På baggrund af disse indsigelser er der foretaget justeringer af lokalplanen - herunder bonusvirkningen og bebyggelsens placering. Kommunens tekniske forvaltning vurderer, at der er tale om mindre tekniske tilpasninger af et i forvejen stort anlæg. Dermed vil justeringerne ikke gøre visualiseringerne væsentligt anderledes

Skal indpasse sig i omgivelserne
Kommuneplantillægget udlægger området til teknisk anlæg i form af biogasanlæg. Planområdet er ca. 11,4 ha.

Anlægget skal udformes og indpasses i området, så det fremstår som en helhed og passer sig afdæmpet ind i det nære omgivende miljø.  Det samlede anlæg består af tankanlæg, plansiloer, kedelanlæg, skorstene, bygning til teknikrum, mandskabslokaler, lager m.v.

Reaktortanke må ikke overstige 25 meter i højden. Eftergasnings-, lager-, separations-, udkørsels- og fortanke må ikke overstige 16 meter. Øvrige bygningsanlæg må ikke overstige 20 meter. De to skorstene må ikke overstige 60 meter.

Bebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til materialevalg, farve m.v. Der må ikke være blanke reflekterende overflader. Bebyggelsen og anlæg skal fremstå i grålige farver, og anlæg i beton kan fremstå i betonens naturlige farve.

Området er i forvejen delvist afskærmet af beplantningsbælte. Dette skal bevares. Hvor der ikke er beplantningsbælte, skal der etableres et.

Største miljøpåvirkning er trafik
Det er vurderet, at den væsentligste miljøpåvirkning er trafikbelastning. Herudover har der i miljøvurderingerne været særligt fokus på anlæggets lugtemissioner. 

Den samlede trafik til og fra biogasanlægget vil i gennemsnit bestå af ca. 29 transporter pr. dag på hverdage og i weekender. Én tung transport (lastbil, traktor eller lign.) er defineret som én tung kørsel ind på biogasanlægget og én tung kørsel ud af anlægget – altså reelt 58 tunge kørsler på Holmevej.    

I spidsbelastningsperioder, eksempelvis i forbindelse med høst, vil der være flere daglige transporter. Den maksimale trafikbelastning forventes at være ca. 72 transporter/døgn, som primært forventes i forbindelse med høst (begrænset periode på ca. 2-3 uger i oktober).

Lugt overholder krav
Ved normal drift vil biogasanlægget ikke give anledning til væsentlige lugtgener i lokalområdet. Den beregnede lugtpåvirkning fra anlægget er beregnet til at være 10 LE/m3 eller derunder ved de nærmeste naboer. Således overholdes det gældende krav for lugt (maks. 10 LE/m3).

Bekymring for lugtgener
Borgere i og omkring Havbro har i fordebatten og høringsperioden udtrykt bekymring for risikoen for lugtgener. Lugtpåvirkningen fra anlægget er beregnet til at være 2-3 LE/m3 eller derunder i Havbro. Det betyder, at der med stor sandsynlighed vil være en meget begrænset lugtspredning til Havbro, der er beliggende ca. 2,0 km fra anlægget.

Fem justeringer i lokalplanen
Der er foretaget fem justeringer af lokalplanen.  

Det er således præciseret, at der er mulighed for opbevaring af afgasset biomasse indenfor planområdet.

Det præciseres også, at der skal etableres både vold og beplantning mod vest og nord. Planområdet skal være omgivet af både vold og beplantning til alle sider.

Omkring håndtering af overfladevand tilføjes det, at opsamlet overfladevand også kan anvendes i processen, og ikke kun udsprinkles. Det giver god mening, at overfladevandet kan genanvendes.

Justeringen af bonusvirkningen og bebyggelsens placering sker, fordi ansøger har bearbejdet projektet, og de ønsker ændringer, som gør driften mere hensigtsmæssig. Det vurderes desuden, at ændringerne medfører en visuel reduktion, idet omfanget af anlægget generelt komprimeres.

Heriblandt to pumpehuse, der i lokalplanforslaget alene har været angivet på kortbilaget. Disse indskrives i bonusvirkningen. Pumpehusene arealer er udvidet i forhold til angivet i kortbilaget i lokalplanforslaget. Pumpehusene vurderes dog ikke at være væsentligt synlige, da de er placeret mellem de større tankanlæg.

Derudover sker der en mindre justering af bebyggelsens placering. Af ændringer i bebyggelsens placering kan nævnes, at plansiloer og lagerhal trækkes længere mod teknikbygningen i midten af området, fakkelanlægget flyttes længere vestpå, så det er mindre synligt fra vejen og biofiltre flyttes til en placering mellem teknikbygning og plansiloer.

Udløser ikke supplerende høring eller fornyet høring.
Det er som sagt vurderet, at der er tale om en mindre teknisk tilpasning af et i forvejen stort anlæg, og ændringerne udløser ikke krav om supplerende høring eller fornyet høring.


Dette er den endelige plantegning for Vesthimmerlands Biogas ApS

 

e-max.it: your social media marketing partner