STISTRUP: Farsø Efterskole oplever en stigende interesse og dermed et støt voksende elevtal fra år til år.

Da udviklingsmulighederne på skolens område er ved at være udtømte, har skolen rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune med henblik på at få det eksisterende plangrundlag for området revideret, idet yderligere udbygning kun kan gennemføres med dispensationer.

Planlægningen vil blive gennemført i tæt samarbejde med efterskolen. 

Den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for bebyggelse i 8,5 meters højde. Kommuneplantillægget vil derudover give mulighed for 9,5 meter for enkeltbygninger, hvilket muliggør udvidelse af den eksisterende hal.

I lokalplanen vil der være nye byggefelter, som giver mulighed for efterskolens ønsker om udvidelse. 

Afgrænsningerne vil blive ændret en smule, som følge af teknisk justering i forhold til allerede etableret nyt vejforløb. Indenfor området er der strandbeskyttelse, skovbyggelinje og beskyttet natur, som planlægningen vil forholde sig til.

Da der kræves kommuneplantillæg, skal planlægningen igangsættes politisk, hvilket vil sige via kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt Økonomiudvalget. Herefter udarbejder teknisk forvaltning et planforslag, som sendes i offentlig høring efter politisk behandling.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner