HOLME: Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune er indstillet på at sætte gang i det videre planarbejde omkring et biogasanlæg på Holmevej udenfor Haubro

Haubro efter at fordebatten nu er afsluttet for den nye placering på Holmevej 98.   

Placeringen af biogasanlægget ved Holmevej 98, 9640 Farsø er primært valgt på baggrund af gode vejforhold, nærhed til leverandører af biomasse og nærhed til MR-stationer. Biogasanlægget skal hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og husdyrgødninger. Anlægget vil få en indfødningskapacitet på maksimalt 750 tons/dag, svarende til 275.000 tons/år. Anlægget vil optage et areal på 11,4 ha. 

Høringssvarene blev behandlet på Økonomiudvalgets møde sidste onsdag.   

Høringssvarene drejer sig i hovedtræk om følgende emner: 1. Øget transport og kapacitetsbegrænsning på eksisterende veje 2. Trafiksikkerhed på smalle veje og på udsatte steder 3. Lugt 4. Støj- og lysgener 5. Afstand til nærmeste naboer 6. Indvirkning på omkringliggende naturområde 7. Visuel påvirkning på landskabet 8. Placering og alternative placeringsforslag 9. Vandforsyning og spildevand Derudover er de indsendt to underskriftsindsamlinger, imod placeringen af biogasanlægget, med hhv. 16 og 92 underskrivere. 

Især den trafikmæssige belastning har været et af de punkter der fyldt meget i de 21 høringssvar der er indkommet. Heriblandt har Haubro Beboerforening påpeget det uhensigtsmæssige i at nogle af transporterne går igennem Haubro by ad Vadgårdsvej på smal vej og forbi to skoler. Dette vil der blive kigget på i den videre proces, i bedste fald at trafikken slet ikke vil finde sted på denne vej.    

Ellers vil den samlede trafik til og fra biogasanlægget i gennemsnit bestå af ca. 29 transporter pr. dag på hverdage og i weekender. Én tung transport (lastbil, traktor eller lign.) er defineret som én tung kørsel ind på biogasanlægget og én tung kørsel ud af anlægget.    

I spidsbelastningsperioder, eksempelvis i forbindelse med høst, vil der være flere daglige transporter. Den maksimale trafikbelastning forventes at være ca. 72 transporter/døgn, som primært forventes i forbindelse med høst (begrænset periode på ca. 2-3 uger i oktober). 

Anlægget skal udformes og indpasses i området, så det fremstår som en helhed og passer sig afdæmpet ind i det nære omgivende miljø. Bygningsanlæg skal udføres i afdæmpede materialer, i respekt og overensstemmelse med lokalområdets bygningskultur.  Det samlede anlæg består af tankanlæg, plansiloer, kedelanlæg, skorstene, bygning til teknikrum, mandskabslokaler, lager m.v.  
 

Reaktortanke må ikke overstige 25 meter i højden. Eftergasnings-, lager-, separations-, udkørsels- og fortanke må ikke overstige 16 meter. Øvrige bygningsanlæg må ikke overstige 20 meter. De to skorstene må ikke overstige 60 meter.  

Bebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til materialevalg, farve m.v. Der må ikke være blanke reflekterende overflader. Bebyggelsen og anlæg skal fremstå i grålige farver, og anlæg i beton kan fremstå i betonens naturlige farve.   

Området er i forvejen delvist afskærmet af beplantningsbælte. Dette skal bevares. Hvor der ikke er beplantningsbælte, skal der etableres et.

I forbindelse med Vesthimmerlands Museums forundersøgelse af området er der fundet væsentlige fortidsminder. Disponering af området er sket med størst mulige hensyn til disse fortidsminder. Enten bliver fortidsminderne friholdt, eller de skal udgraves.
 

Ved normal drift vil biogasanlægget ikke give anledning til væsentlige lugtgener i lokalområdet. Den beregnede lugtpåvirkning fra anlægget er beregnet til at være 10 LE/m3 eller derunder ved de nærmeste naboer. Således overholdes det gældende krav for lugt (maks. 10 LE/m3).  

Borgere i og omkring Havbro har i fordebatten udtrykt bekymring for risikoen for lugtgener fra anlægget. Lugtpåvirkningen fra anlægget er beregnet til at være 23 LE/m3 eller derunder i Haubro. Det betyder, at der med stor sandsynlighed vil være en meget begrænset lugtspredning til Haubro, der er beliggende ca. 2,0 km fra anlægget.   

Miljørapporterne indeholder visualiseringer af anlægget. Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der er behov for flere visualiseringer og af en bedre kvalitet. Projektet og planernes indhold ændres ikke, men der vil inden udsendelse i offentlig høring ske korrektioner i miljørapporterne, for så vidt angår visualiseringerne.   

De indkomne ideer og høringsforslag vil i stort omfang blive belyst miljøkonsekvensrapporten. Det er derfor Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der kan arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget for etablering af et biogasanlæg ved Holmevej 98.

 

e-max.it: your social media marketing partner