ERTEBØLLE: GEO park Himmerland er et fælles projekt mellem Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen.

Forventningen til Geopark Himmerland er, at Geopark Himmerland kan bidrage til vækst og udvikling af turisme- og fødevareerhverv i Himmerland og til antallet af arbejdspladser indenfor oplevelsesøkonomi og afsmittende effekt på bosætning.

Geopark er et område, der kobler geologien med alle andre aspekter af liv; natur, kulturhistorie og menneskers liv og aktiviteter i nutiden. Målet er at skabe øget opmærksomhed og forståelse for centrale emner som bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og effekterne af klimaforandringer.

Himmerland er et område i det nordlige Jylland med en særlig karakter; præget af ådale og sletter mod vest, delt næsten midt igennem af en nord-sydgående højderyg og i øst og nord præget af skove, bakkelandskaber og marint forland. Under det hele ligger kalken, som har påvirket, hvordan naturen ser ud på overfladen, og som i høj grad har været bestemmende for menneskets aktiviteter gennem 8.000 år. Geologien, naturen og kulturhistorien har skabt en række lokaliteter, hvoraf mange allerede nu formidles. Forfatter Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier har bidraget til at gøre egnen kendt.

Kommuner og naturstyrelse har et mangeårigt, tværgående samarbejde om denne formidling. Geopark Himmerland er vores bud på, hvordan denne formidling kan forbedres og bindes sammen til en helhed.

Der er opstillet en række mål for en kommende Geopark: 1. Øge borgernes adgang til oplevelser og friluft-aktiviteter i naturen. 2. Understøtte lokalområdets ildsjæle, foreninger og frivillige. 3. Understøtte start og drift af virksomheder og iværksættermiljøer. 4. Øge beskæftigelse og bosætning gennem fælles initiativer, hvor turisterhverv, virksomheder, besøgscentre, foreninger, kommuner og stat arbejder sammen. 5.    Udbrede geopark-viden til undervisning i forskellige årgange. 6. Styrke turismeerhvervenes grundlag for at udvikle sig på en bæredygtig måde. 7. Udvide turismen i Himmerland gennem national og international branding.

Projekt GEOpark er forandret i en politisk styregruppe bestående af de 3 borgmestre for Mariager, Rebil og Vesthimmerlands Kommuner.

Den administrative styregruppe består af 3 chefer der repræsenterer de 3 kommuner, for Vesthimmerlands Kommune deltager afdelingschef Pia Munch Riisgaard. Geopark-koordinerings udvalg er det udførende organ, hvor naturvejleder Karin Winther repræsenterer Vesthimmerlands Kommune.

I projektet er udpeget 3 fyrtårne. 1. Liv ved fjorden. Aktiviteter i stenalderen med digital og visuel formidling ved og i Stenaldercentret i Ertebølle. 2. Hemmeligheder i bakkerne. Liv i kalkminer på Rebildcenteret og krigstidens bunker i Regan Vest. 3. Jordens hvide guld. Salt som eftertragtet handelsvare og saltoplevelser i Saltcenteret og saltvirksomheden. 

Endvidere er der beskrevet 18 temaer i projektet.

GEOpark konceptet kendes blandt andet fra Tyskland, Naturparken ”Nordlicher Teutoburger  Wald”. I Danmark blev Geopark Odsherred, Unesco-certificeret i 2014.

Unesco certificering vil være en mulighed, også for GEOpark Himmerland. Odsherred Kommune fortæller, at Unesco certificeringen har givet dem større international bevågenhed, og at denne bevågenhed anvendes til at ”gå med i EU- projekter”. ”Set i EU-perspektiv er der rigtig meget potentiale for at skabe alliancer, og vi ved, at der er potentiale for at skabe projekter og søge støtte.”

Nordea Fonden har vist interesse for projektet, og har givet sparring til projektgruppen igennem projektets opstart. På fredag besøger Nordea Fonden Vesthimmerlands Kommune.

Projektet vil udnytte allerede eksisterende ressourcer og udviklingsplaner, men der vil være behov for økonomiske midler til at udbygge og forbedre formidlingen på en række lokaliteter.

Styregruppen foreslår, at der afsættes kroner 250.000 pr. deltagende kommune som engangssum til projekts opstart og som fortløbende drift hvis projektet får driftsmidler fra fond.

Det skal Vesthimmerlands Kommunens Økonomiudvalg tage stilling til på sit møde i dag.

 

e-max.it: your social media marketing partner