VESTHIMMERLAND: Kommunens Sundhedsudvalg har netop sendt to ansøgninger afsted til Sundheds- og Ældreministeriet, der den 5. januar opslog 200 mio. kr. i en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

De to ansøgninger lyder på henholdsvis 42,5 mio. kr. til et Sundhedens Hus i Farsø og 8,75 mio. til et sundhedshus i Aalestrup.

Prisforskellen skyldes, at sundhedshuset i Aalestrup har til formål at samle praktiserede læger under et tag, mens Sundhedens Hus ud over privatpraksis og kommer til at rumme en række kommunale og regionale indenfor sundhedsvæsenet.        

Sundhedens Hus i Farsø
Projektbeskrivelsen for et Sundhedens Hus i Farsø lyder således:
 

Det nybyggede Sundhedens Hus har sammen med eksisterende kommunale tilbud i Sundhedscenter Vesthimmerland, akutpladserne på Plejecenter Højgården og regionens tilbud på Aalborg Universitetshospitals matrikel i Farsø til formål at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen for alle kommunens borgere. Særligt en sikring af den fremtidige lægedækning vil komme hele befolkningen til gode.

Men især 5 målgrupper har dog særlig bevågenhed i projektet, da de har størst gavn af, at der etableres et koordineret og sammenhængende patientforløb med gnidningsfri sektorovergange.  Det er i disse særlige målgrupper, at der er et stort forebyggelses- og sundhedsfremmepotentiale. Hvor forbruget af sundhedsydelser kan være stort, og hvor der derfor er de største mulige økonomiske gevinster og størst potentiale for at hindre forebyggelige indlæggelser.
 

De fem grupper er: Borgere med kroniske lidelser, Den ældre medicinske patient – akutpladser og akutsygepleje, Borgere med behov for livsstilsændringer, Borgere med behov for genoptræning og fysioterapi, Psykisk sårbare – mental sundhed 

Disse målgrupper har stor berøringsflade med mange sundhedsprofessionelle i flere sektorer. Aktørerne i Sundhedens Hus og i de tilstødende sundhedstilbud vil sikre den størst mulige sammenhæng for den enkelte borger, så det i størst mulig grad vil opleves som ét sammenhængende sundhedsvæsen. Sammenhængen og helhedsorientering sætter fokus på behandling, tidlig opsporing af risikofaktorer og tilbud om sundhedsfremme og en rehabilitering og genoptræning. 

Visionen for Sundhedens Hus er at sikrer fagligt stærke, tværfaglige, helhedsorienterede og koordinerede sundhedstilbud til gavn for borgerne i Vesthimmerlands Kommune. Det nære samarbejde og den fysiske nærhed mellem Sundhedens Hus, Aalborg Universitetshospital i Farsø og Sundhedscenter Vesthimmerland skaber et stærkt tværsektorielt sundhedsfagligt miljø, der styrker rekrutteringen af sundhedspersonale og praktiserende læger og dermed skaber en fremtidssikret lægedækning i Vesthimmerlands Kommune.  I Sundhedens Hus skabes rammer for moderne lægepraksis, der er rustet til at varetage nye opgaver i det nære sundhedsvæsen i samarbejde med øvrige aktører på tværs af sektorer. 

Der søges om 42.540.000 kr. til byggeri af Sundhedens Hus i Farsø. Huset kan opføres etapevis, så risikoen for tomme lokaler er minimeret. Der søges midler til første etape på 2.200 m2. Etape II er på 346 m2. Begge etaper er udarbejdet med fleksibelt rumindretning, så indretningen kan ændres efter behov. 

Mange funktioner
Projektet er udarbejdet til at kunne indeholde følgende funktioner og aktører: Privatpraktiserende læger – med sygeplejeklinikker.  Privatpraktiserende fysioterapeuter, Kommunal sygepleje- og assistentklinik, Kommunale genoptræningstilbud, Kommunale borger- og patientrettede rehabiliterings- og undervisningstilbud
 

I en fase 2 af Sundhedens Hus arbejdes der med etablering af yderligere lægeklinikker med sygeplejeklinikker.  Andre privatpraktiserende sundhedsaktører med autorisation (psykolog, diætist, kiropraktor, fodterapeut).  Speciallæge(r).  Jordemoderklinik (regional).  Kommunal misbrugsafdeling. Kommunal socialrådgiver/familieafdeling 

Kan påbegyndes i 2020
Da der bl.a. skal udarbejdes ny lokalplan for området forventes det, at selve byggeriet kan påbegyndes i december 2020. Inden projektets igangsættelse skal de parter, der ønsker at flytte ind i Sundhedens Hus, medvirke til at udarbejde og endelig godkende den faktiske indretning og udformning af Sundhedens Hus, så bygningerne indrettes efter brugernes behov. Byggeperioden er 14 måneder, og imødekommer Ministeriet ansøgningen, ventes huset at stå færdigt ved årsskiftet 2021/22.
 

Vesthimmerlands Kommune søger ministeriet om 42.540.000. 

Vesthimmerlands Kommunes egenfinansiering udgør i ansøgningen 2.500.000. Midler, der i budgetaftalen 2017 og 2018 samt restmidler fra midler afsat til udvikling og forprojektering i 2014 og 2015. 

På mødet i Sundhedsudvalget i dag ønskede medlemmerne Kirsten Moesgaard, Per Nyborg og Palle Jensen at tilkendegive overfor ministeriet, at Farsø-projektet har kommunens første prioritet.

 

e-max.it: your social media marketing partner