OVERLADE: Vilsted Sø har udviklet sig til en naturperle og et paradis for andefugle og gæs

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland(DN) har derfor foreslået, at den genskabte Vilsted Sø på cirka 450 hektar nu bliver en del af Natura 2000-område 16, der i dag omfatter Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Samtidig foreslår DN, at søen indgår i Fuglebeskyttelsesområde 12.

Søen har siden etableringen for 10 - 12 år siden udviklet sig til et vigtigt fouragerings- og yngleområde for andefugle og gæs, men også mange andre fugle bruger søen som rasteområde under træk. 

Natura 2000 høringssvar
Forslaget om Vilsted Sø, som DN har stillet i samarbejde med Aage V. Jensens Fond, er en del af DN-Vesthimmerlands høringssvar på Miljøstyrelsens forslag om at justere grænserne for de nuværende Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen arbejder her med ”ført hånd”, for ønsket om at udtage omkring 28.000 hektar Natura 2000-område er i virkeligheden en del af den ”Naturpakke”, som regeringspartierne Venstre, Konservative og Liberal Alliance med støtte fra Dansk Folkeparti vedtog i foråret 2016. For fuldstændighedens skyld skal det dog nævnes, at det i forbindelse med ”Naturpakken” også foreslås at lægge nye 5000 hektar ind som Natura 2000-områder.
 

Flere forslag
I alt har DN Vesthimmerland foreslået fem ændringer til Miljøstyrelsens planer. Ud over forslaget om Vilsted Sø foreslår afdelingen, at Natura 2000-område 19, De himmerlandske Heder, udvides, så området i fremtiden følger fredningsgrænsen. Det handler specielt om området mellem Vindblæs Hede og Oudrup Østerhede, der i vid udstrækning allerede i dag er § 3-natur. Hele området skal i henhold til fredningsbestemmelserne efterhånden udvikle sig til hede - og det er godt på vej.

På Lovns Halvø foreslår Miljøstyrelsen at fjerne den midterste del af Natura 2000-området. DN Vesthimmerland vil derimod gerne fastholde arealet som Natura 200-område, så der fortsat er sammenfald mellem grænserne for Natura 2000 og fredningen af halvøen. Arealet er i dag for en stor del ejet af Hessel Museum og dyrkes økologisk.

Desuden foreslår DN Vesthimmerland, at Natura 2000-beskyttelsen fastholdes i et område i Lerkenfeldt Ådal, der i forvejen rummer beskyttet natur og endelig foreslår afdelingen, at Natura 2000-området udvides hele vejen fra Lerkenfeld Gods til Testrupvej. I det område ligger der blandt andet 40 hektar meget værdifuldt overdrev.

 

e-max.it: your social media marketing partner