VESTHIMMERLAND: Himmerland Forsikring fik i 2016 samlet set et resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende.

Resultat før skat blev et overskud på 60,2 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2015, og resultatet efter skat blev 50,4 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 752,5 mio. kr. Koncernens bruttopræmieindtægter er på 388,8 mio. kr., og præmieindtægterne for egen regning udgør 332,0 mio. kr.  

-Himmerland Forsikring og datterselskabet Concordia Forsikring har de seneste år været igennem en omstilling af salgsorganisationen. Med etableringen af 2 forsikringsbutikker i Aalborg og Aars, hvorfra salg til og betjening og servicering af privatforsikringsporteføljen varetages, er det lykkedes at skabe en større kundetilgang, mens den dynamiske servicering har medvirket til en formindsket kundeafgang. Den øgede kundetilfredshed har præget forretningsudviklingen. Således er bruttopræmieindtægten i Himmerland Forsikring steget med 6,3 %, hvorved præmieindtægten i Himmerlands markedsområde har rundet 200 mio. kr. – helt præcist 202,5 mio. kr., siger adm. direktør Ole Færch.  

Det forsikringstekniske resultat på koncernplan viser et overskud på 19,5 mio. kr. mod et overskud på 1,4 mio. kr. året før, hvilket vidner om en stabil forsikringsforretning, hvor det gennem opdatering af forskellige forsikringsprodukter har været muligt at gennemføre en lavere prissætning for flere produkter, bl.a. bilforsikring. Samtidigt har store investeringer i nye IT-løsninger medvirket til at effektivisere det administrative set-up, hvilket har betydet, at koncernens bruttoomkostningsprocent er faldet fra 22,7 til 20,0.  

-Resultatet af forsikringsvirksomheden er præget af den gode forretningsudvikling på privatforsikringsområdet. Denne positive udvikling videreføres i 2017, hvor andre forretningsområder ligeledes omfattes af betjeningskonceptet ”tæt på og ligetil”. Vi tror på, at nærvær både fysisk og mentalt er med til at skabe et godt og tillidsfuldt forhold mellem os og medlemmerne. Senest er forsikringsbutikken i Aars flyttet til større lokaler, som følge af den øgede kundetilgang, tilføjer Ole Færch.  

2016 blev et udfordrende år på investeringsområdet. Således var Himmerland Forsikrings resultat ved halvåret markant påvirket af stærkt faldende renteniveau og usikkerhed på de finansielle markeder. Resultatet af investeringsvirksomheden for hele året viser et afkast på 42,3 mio. kr. mod 26,4 mio. kr. året før. Den samlede kurs- og værdiregulering andrager 19,5 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2015.  

-Den aktuelle rentesituation med minusrente på indlån, nationalbankernes massive opkøb og fortsat stor usikkerhed på den politiske scene med en række valg i Europa senere på året kan medføre en stor risiko for, at markedspsykologien vender. Vi glæder os naturligvis over det opnåede resultat af investeringsvirksomheden i løbet af 2016, men har ingen forventning om at kunne opnå tilsvarende resultat i 2017. Tværtimod taler et dyrt prisfastsat aktiemarked og en meget lav præmie for at løbe risiko for, at vi vil være tilbageholdende med at foretage yderligere investeringer for nærværende, påpeger Ole Færch.  

Ole Færch forklarer, at stabile resultater af forsikringsdriften derfor har høj bevågenhed i koncernen, og han noterer sig, at Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 11,1 mio. kr. og et resultat efter skat på 15,7 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 248,8 mio. kr., mens præmier for egen regning udgør 167,8 mio. kr. Concordia Forsikrings egenkapital ultimo 2016 andrager 232,8 mio. kr.  

Positiv forventning til fremtiden
Ved ikrafttrædelse af Solvens II reglerne 1. januar 2016 tog selskabet en ny beregningsmodel til opgørelse af solvenskapitalkrav, minimumskapitalkrav samt kapitalgrundlag i brug. Himmerland Forsikring er som moderselskab i en forsikringskoncern i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om solvensdækning 3,6 gange, hvilket betyder, at selskabet fortsat er meget velkonsolideret med deraf stor beskyttelse af sine medlemmer og en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling, ligeledes til gavn for selskabets medlemmer.  

-Himmerland Forsikring har gennem de sidste godt 15 år udviklet sig til at være repræsenteret andre steder end udgangspunktet i Nordjylland. Gennem Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring har vi fået et godt fodfæste inden for tegning af specialforsikringer til hunde, katte og heste i hele landet, ligesom Concordia Forsikring, der har kontorer i Odense, Aars, Ærøskøbing, Frederiksberg og på Læsø, er i pæn fremdrift. Koncernens store fordel er, at vi kan være nærværende i flere markedsområder, baseret på den gensidige tankegang, der er en del af forretningsmodellen for moderselskabet Himmerland Forsikring. Så grundlaget for at videreudvikle Himmerland Forsikrings størrelse geografisk er gunstigt, slutter Ole Færch.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner