Af: Søren Virenfeldt, Baldersvej 23, Farsø

I forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes politianmeldelse af Solhaven i 2011, oplevede Solhavens bestyrelse at blive chikaneret af daværende Socialchef Hanne Madsen og Socialudvalget med Kurt Friis Jørgensen (V) som formand.

Eksempel:
Den 3. september 2012 besluttede socialudvalget at tvinge Solhaven til at nedsætte priserne, på baggrund af et overskud der var oparbejdet i 2010. Solhaven havde allerede nedsat priserne med 5 %, på trods af dette fastholdt Vesthimmerlands Kommune at priserne skulle nedsættes yderligere med 1,6 %.

Solhaven opgav at få Vesthimmerlands Kommune til at overholde gældende lovgivning, og klagede via sin forening LOS, i Dec. 2012, til Socialministeriet over denne beslutning, idet vi vidste at denne beslutning ikke var lovlig, idet Solhaven drives på kommerciel vis.

Nu 5 år efter, er svaret kommet fra Socialministeriet, som uden nogen form for omsvøb meddeler at Vesthimmerland på forhånd inden de traf beslutningen, blev orienteret af ministeriet om, at de ikke havde hjemmel til at træffe en sådan beslutning. I Socialministeriets svar fremgår det tydeligt at Vesthimmerlands Kommune ikke har hjemmel til at stille et sådant krav til opholdssteder drevet på kommerciel vis. Kun opholdssteder med driftsoverenskomst er omfattet denne bestemmelse!

Ministeriet skriver blandt andet:
Derudover har ministeriet som nævnt på forespørgsel fra Vesthimmerlands Kommune om retstilstanden efter ophævelsen af den sociale retssikkerhedslov § 43 stk. 1, i brev af 24. oktober 2012 orienteret kommunen om ministeriets opfattelse af retstilstanden. Det fremgik udtrykkeligt af ministeriets orientering, at der efter ministeriets opfattelse ikke var hjemmel for en kommune til at forlange godkendelse af anvendelsen af overskud hos tilbud, som fungerer på kommercielle vilkår.

Sagt på almindelig dansk:
Vesthimmerlands Kommunes Socialudvalg handlede i ond tro, da de på trods af bedre vidende besluttede at Solhaven skulle nedsætte priserne med 1,6 %. Socialudvalget evnede ikke at forstå at Solhaven blev drevet på kommercielle vilkår.

Man skulle jo ellers tro at Socialudvalget vidste om der var oprettet driftsoverenskomst med Solhaven. I givet fald skulle det jo være besluttet i selvsamme udvalg!!

Behandling af budgetter hører normalt hjemme på åbne møder, men i Solhavens og Himmerlands Rådgivnings Centers tilfælde skete dette på lukkede møder, uden referat. Jeg har forgæves forsøgt at få aktindsigt i referater og indstillinger uden held.

For Solhaven har det været medvirkende årsag til at opholdsstedet måtte lukke i september 2013, med et tab for kreditorerne og tab af 80 arbejdspladser. Årligt tab på kr. 787.594 kr. Jeg har i Solhavens tilfælde meddelt skifteretten om dette tab. Jeg forventer at Skifteretten fremsætter krav til Vesthimmerlands kommune!

Himmerlands Rådgivnings Center,(HRC) som Søren Virenfeldt ejer 50 % af blev ligeledes udsat for samme behandling, dog med krav om en 5 % nedsættelse! Det medførte en stor reduktion i personalet samt en kraftig aktivitetsnedgang.

HRC har nu opgjort sit tab i den forbindelse og fremsender derfor krav til Vesthimmerlands Kommune om betaling af. Tabet er opgjort til i alt: 6.830.000 kr. + renters rente!

Der er ingen tvivl om at en sådan ulovlig beslutning er ansvarspådragende. Vi har haft en jurist til at undersøge om sagen er forældet, det er den ikke.

Samtidig undersøges det om forvaltnings chefen og socialudvalgets medlemmer kan gøres ansvarlig for følgerene af denne ulovlige beslutning.

Det kan så undre at Socialministeriet bruger 5 år på sagsbehandlingen.

 Socialministeriet afslutter dog sit brev med at beklage den lange sagsbehandlingstid!

I TV Nord(10. september)kunne man se, at både Knud Kristensen og Kurt Friis havde et betydeligt hukommelses svigt.

 

Solhavens daværende bestyrelse har haft adskillige møder om sagen, både med Knud og Kurt og i september 2012 fremsendte Solhavens revisor sagens akter til Kurt Friis.

e-max.it: your social media marketing partner