Af Knud Kristensen (C), Borgmester Vesthimmerland

I en landkommune som Vesthimmerland, skal der ydes maksimal indsats for hver eneste arbejdsplads og virksomhed som vi har.

De udsigter, som vi ser, med henvisning til rapporten fra landbrugets videncenter SEGES, forudser at ca. 70 % af landbrugsjorden omkring Limfjorden lægges brak.

Hvis dette bliver en realitet, så ophører landbrugsdriften og dette må ikke ske.

Det vil samtidig medføre en skævvridning af Danmark, mere end som vi kender i dag - alt udvikling vil fortrinsvis ske i de større byer.

En kommune som Vesthimmerland, hvor landbruget og landbrugets følgeerhverv, bidrager med ca. 12 % af den lokale økonomi og den del betyder meget for den samlede lokale økonomi, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde optimale forhold for borgerne, der til svarer forholdene i de større byer.

Vandplanerne er baseret på modeller og ikke ud fra relevante dokumenterede fakta og målinger af den reelle miljøtilstand, i de forskellige områder.

Jeg er helt enig i, at vi skal beskytte det danske miljø, men Naturstyrelsens bidrag til rapportens indhold er akademisk og som tidligere sagt modelberegning, med det til følge, at store landbrugsområder går tabt.

Når vi så ser på, hvordan landbruget har været omstillingsparate især i de seneste 20 – 25 år, hvor bl.a. udledningen af næringssalte er reduceret med 50 %, så må vi konstatere, at vi gennem dialog kan komme videre af den vej, uden så drastiske tiltag over for landbrugserhvervet.

For 30 år siden besøgte jeg Polen for første gang. På daværende tidspunkt var det meste af Polen lagt i brak, ikke af hensyn til miljøet, men fordi der ikke var den fornødne økonomi til at opdyrke arealerne, men det er blevet meget anderledes nu.

Det Polen, som vi ser i dag, er opdyrket ca. 50 % på niveau med dansk landbrugsproduktion og opdyrkes de resterende 50 % landbrugsjord, vil Polen kunne brødføde det meste af Europa. Er det den vej vi vil. ?? Nej det mener jeg ikke. Vi skal også i fremtiden kunne producere gode danske kvalitetsfødevarer. De danske politikere må sætte sig ind i forholdene og undlade særregler for dansk landbrug og øvrige erhverv. 

Vi ved godt, at det er EU som får hele skylden for landets produktionsbegrænsninger. Men det er ikke hele sandheden - sandheden skal findes på Christiansborg.

e-max.it: your social media marketing partner